Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
三身


三身 tam thân
  1. (Phật) Ba thân gồm: 1. Pháp thân : là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (dharma), là qui luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. 2. Báo thân , cũng được dịch là Thụ dụng thân : chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ. 3. Ứng thân , cũng được gọi là Ứng hóa thân hoặc Hóa thân : là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.