Chuyển bộ gõ


Từ điển Hàn Việt (Korean Vietnamese Dictionary)
조회


Sự thẩm vấn, sự tham khảo, sự hỏi

Phiên họp buổi sáng ở nhà trường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.