Recent Searchs...
pop off 扬程 phân ủ loose-box xenotransplantation horned tạm giam horrent horrific horror horse-laugh hosier sensitisation salad dressing america cornice popery twilight phân bì lịch triều hiến chương loại chí air medal chela paris quadrifolia chip israelite guitar player breccia sea-born rutted 接纳 better cave man 溪流 hour-glass hour-hand houri howdy trio hoyden hramsa huge hugger-mugger humanely humanly humic induce than 倒数 inly suck-up blastogenetic imprescriptible
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.