Recent Searchs...
光耀 cá ngừ 效忠 南部 arced dispatcher coast boykinia 南針 fad macintosh yawn cannikin turn something in subequilateral install gasoline tax family myrtaceae gia đồng paralichthys lethostigmus restraint 坚决 implementation 整洁 personnage jargonize marattiaceae progress genus solea go to pieces travel collateral stock symbol 典獄 soupcon seabed discernible 掲示板 rewarding legate wealth light year thrust fault hard-core apices wagon-restaurant 政府 璧人
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.