Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ôm trống


[ôm trống]
(thông tục) Be pregnant, be in the family way.(thông tục)Be pregnant, be in the family way


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.