Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đú mỡ


[đú mỡ]
(thông tục)
Lark from excess of joy.
như dửng mỡ(thông tục)
Lark from excess of joy
như dửng mỡ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.