Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aeromechanics
aeromechanics
[,eəroumi'kæniks]
danh từ, số nhiều (dùng (như) số ít)
cơ học chất khí


/,eəroumi'kæniks/

danh từ, số nhiều (dùng như số ít)
cơ học chất khí

Related search result for "aeromechanics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.