Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alcoholize
alcoholize
['ælkəhɔlaiz]
Cách viết khác:
alcoholise
['ælkəhɔlaiz]
ngoại động từ
cho chịu tác dụng của rượu
cho bão hoà rượu


/'ælkəhɔlaiz/ (alcoholise) /'ælkəhɔlaiz/

ngoại động từ
cho chịu tác dụng của rượu
cho bão hoà rượu

Related search result for "alcoholize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.