Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alcoholometry
alcoholometry
[,ælkəhɔ'lɔmitri]
danh từ
phép đo rượu


/,ælkəhɔ'lɔmitri/

danh từ
phép đo rượu

Related search result for "alcoholometry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.