Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aluminium

aluminium
[,ælju'minjəm]
Cách viết khác:
aluminum
[ə'lu:minəm]
danh từ
nhôm


/,ælju'minjəm/

danh từ
nhôm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aluminium"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.