Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
an dưỡngverb
To convalesce
đi an dưỡng to go to a convalescent home
sự an dưỡng, thời kỳ an dưỡng convalescence
người đang trong thời kỳ an dưỡng a convalescent
nhà an dưỡng convalescent home, rest center
được nghỉ an dưỡng to be on convalescent leave

[an dưỡng]
to convalesce, to rest, to relax
đi an dưỡng
to go to a convalescent home
sự an dưỡng, thời kỳ an dưỡng
convalescence
người đang trong thời kỳ an dưỡng
a convalescent
nhà an dưỡng
convalescent home, rest center, a health resort, sanatorium convalescent hospital
được nghỉ an dưỡng
to be on convalescent leaveGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.