Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antaphrodisiac


/,æntæfrou'diziæk/

tính từ
chế ngự tình dục

danh từ
(y học) thuốc chế dục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.