Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apothecia
apothecia
Xem apothecium


/,æpə'θiʃiəm/

danh từ, số nhiều apothecia /,æpə'θiʃiə/
(thực vật học) quả thế đĩa

Related search result for "apothecia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.