Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apothegm
apothegm
['æpouθem]
Cách viết khác:
apophthegm
['æpouθem]
như apophthegm


/'æpouθem/ (apothegm) /'æpouθem/

danh từ
cách ngôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apothegm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.