Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apotheosize
apotheosize
[ə'pɔθiousaiz]
ngoại động từ
tôn làm thần
tôn sùng, sùng bái
ca ngợi tán dương, thần thánh hoá


/ə'pɔθiousaiz/

ngoại động từ
tôn làm thần
tôn sùng, sùng bái
ca ngợi tán dương, thần thánh hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apotheosize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.