Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ash-pot
ash-pot
['æ∫pɔt]
Cách viết khác:
ash-tray
['æ∫trei]
danh từ
cái gạt tàn thuốc lá


/'æʃpɔt/ (ash-tray) /'æʃtrei/
tray) /'æʃtrei/

danh từ
cái gạt tàn thuốc lá

Related search result for "ash-pot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.