Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
average adjuster
average+adjuster
['ævəridʒə'dʒʌstə]
danh từ
người giám định và phân chia tổn thất giữa chủ tàu và hãng bảo hiểm


/'ævəridʤə'dʤʌstə/

danh từ
người xét định những thiệt hại trên mặt biển

Related search result for "average adjuster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.