Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bacchic
bacchic
['bækik]
Cách viết khác:
bacchanal
['bækənəl]
như bacchanal


/'bækənl/ (Bacchic) /'bækik/

tính từ
(thuộc) thần Bắc-cút
chè chén ồn ào
bacchanal feast bữa chè chén ồn ào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bacchic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.