Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beseech
beseech
[bi'si:t∫]
(bất qui tắc) ngoại động từ besought
[bi'sɔ:t]
cầu xin, cầu khẩn, van xin
to beseech someone to do something
cầu xin ai làm việc gì


/bi'si:tʃ/

(bất qui tắc) ngoại động từ besought /bi'sɔ:t/
cầu xin, cầu khẩn, van xin
to beseech someone to do something cầu xin ai làm việc gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beseech"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.