Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bo-tree
bo-tree
['boutri:]
danh từ
cây đa bồ đề (nơi Phật chứng quả bồ đề)


/'boutri:/

danh từ
cây đa bồ đề (nơi Phật chứng quả bồ đề)

Related search result for "bo-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.