Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bottle-tree
bottle-tree
['bɔtltri:]
danh từ
(thực vật học) giống cây


/'bɔtltri:/

danh từ
(thực vật học) giống cây

Related search result for "bottle-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.