Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cảm hóaverb
To convert
    cảm hoá bằng đức độ to convert (somebody) by means of one's righteousness and generosity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.