Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
callisthenic
callisthenic
[,kælis'θenik]
tính từ
thuộc về môn thể dục mềm dẻo


/,kælis'θeniks/

tính từ
(thuộc) thể dục mềm dẻo

Related search result for "callisthenic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.