Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
categorize
categorize
Xem categorise


/'kætigəraiz/ (categorize) /'kætigəraiz/

danh từ
chia loại, phân loại

Related search result for "categorize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.