Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caustically
caustically
['kɔ:stikəli]
phó từ
cay độc, chua cay


/'kɔ:stikəli/

phó từ
châm chọc, châm biếm; cay độc, chua cay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.