Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chỗnoun
Seat, place, room, space, point, extent
nhường chỗ cho các cụ già và phụ nữ to yield our seats to elderly people and ladies
hàng hoá chiếm nhiều chỗ the goods occupied much room
còn có chỗ bỏ không there is still empty space
chỗ yếu chỗ mạnh của phong trào the strong points and the weak points of the movement
theo chỗ chúng tôi biết to the extent of our knowledge, as far as we know
từ chỗ không biết đến chỗ biết from the point of ignorance to the point of knowledge, from ignorance (of something) to (its) knowledge
đưa nông dân từ chỗ nghèo nàn lạc hậu đến chỗ ấm no văn minh to take the peasantry from (the point of) poverty and backwardness to (that of) adequate food and clothing and civilization

[chỗ]
seat; place, point, extent, spot, site, locality
nhường chỗ cho các cụ già và phụ nữ
to yield our seats to elderly people and ladies
hàng hoá chiếm nhiều chỗ
the goods occupied much room
còn có chỗ bỏ không
there is still empty space
chỗ yếu chỗ mạnh của phong trào
the strong points and the weak points of the movement
theo chỗ chúng tôi biết
to the extent of our knowledge, as far as we know
từ chỗ không biết đến chỗ biết
from the point of ignorance to the point of knowledge, from ignorance (of something) to (its) knowledge
đưa nông dân từ chỗ nghèo nàn lạc hậu đến chỗ ấm no văn minh
to take the peasantry from (the point of) poverty and backwardness to (that of) adequate food and clothing and civilization
chỗ chết
place of death
nhường chỗ cho ai
give up one's place to somebody
space; room
không có chỗ
there is no room
post, office
tìm chỗ làm
seek a situation; look for a job
between
chỗ anh em
between friends
(denoting a given relationship)
anh ta với tôi là chỗ bà con
he and I are relations
chỗ bạn bè, tôi xin nói thật
between friends, I wish to speak franklyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.