Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cinematic
tính từ
thuộc về điện ảnhcinematic
[,sinə'mætik]
tính từ
thuộc về điện ảnh


Related search result for "cinematic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.