Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clubwoman
clubwoman
['klʌb,wumən]
danh từ
nữ hội viên câu lạc bộ


/'klʌb,wumən/

danh từ
nữ hội viên câu lạc bộ

Related search result for "clubwoman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.