Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cogitability
cogitability
[,kɔdʒitə'biliti]
danh từ
tính có thể nhận thức được, tính có thể hiểu rõ được, tính có thể mường tượng được


/,kɔdʤitə'biliti/

danh từ
tính có thể nhận thức được, tính có thể hiểu rõ được, tính có thể mường tượng được

Related search result for "cogitability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.