Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
communism
communism
['kɔmjunizm]
danh từ
chủ nghĩa cộng sản


/'kɔmjunizm/

danh từ
chủ nghĩa cộng sản

Related search result for "communism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.