Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conceivability
conceivability
[kən,sən'trisiti]
danh từ
tính có thể hiểu được, tính có thể nhận thức được; tính có thể tưởng tượng được


/kən,sən'trisiti/

danh từ
tính có thể hiểu được, tính có thể nhận thức được; tính có thể tưởng tượng được

Related search result for "conceivability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.