Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consumptively
consumptively
[kən'sʌmptivli]
phó từ
như người lao phổi, như người ho lao
to cough consumptively
ho sặc sụa, ho như người mắc bệnh lao


/kən'sʌmptivli/

phó từ
như người lao phổi, như người ho lao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.