Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
containment
containment
[kən'teinmənt]
danh từ
(chính trị) chính sách ngăn chận


/kən'teinmənt/

danh từ
(chính trị) chính sách ngăn chận

Related search result for "containment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.