Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
convertibility
convertibility
[kən,və:tə'biliti]
danh từ
sự có thể hoán chuyển, sự có thể hoán đổi


/kən,və:tə'biliti/

danh từ
sự có thể đổi, sự có thể hoán cải được

Related search result for "convertibility"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.