Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corrugation
corrugation
[,kɔrə'gei∫n]
danh từ
sự gấp nếp; sự nhăn lại


/,kɔru'geiʃn/

danh từ
sự gấp nếp; sự nhăn lại

Related search result for "corrugation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.