Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cucurbitaceous
cucurbitaceous
[kju:,kə:bi'tei∫əs]
tính từ
(thực vật học) (thuộc) họ bầu bí


/kju:,kə:bi'teiʃəs/

tính từ
(thực vật học) (thuộc) họ bầu bí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.