Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cystic
cystic
['sistik]
tính từ
(thuộc) túi bao, (thuộc) nang, (thuộc) bào xác
(y học) (thuộc) nang, (thuộc) u nang


/'sistik/

tính từ
(thuộc) túi bao, (thuộc) nang, (thuộc) bào xác
(y học) (thuộc) nang, (thuộc) u nang

Related search result for "cystic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.