Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deadening
danh từ
việc làm cho yếu đi
sự dập tắt; sự tiêu hủydeadening
['dedəniη]
danh từ
việc làm cho yếu đi
sự dập tắt; sự tiêu hủy


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deadening"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.