Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debauch
debauch
[di'bɔ:t∫]
danh từ
sự trác táng, sự truỵ lạc; sự sa ngã, sự sa đoạ, sự đồi truỵ
ngoại động từ
làm truỵ lạc; làm sa ngã, làm sa đoạ, rủ rê chơi bời trác táng
cám dỗ (đàn bà)
làm hư, làm bại hoại, làm đồi bại


/di'bɔ:tʃ/

danh từ
sự trác tráng, sự truỵ lạc; sự sa ngã, sự sa đoạ, sự đồi truỵ

ngoại động từ
làm truỵ lạc; làm sa ngã, làm sa đoạ, rủ rê chơi bời trác táng
cám dỗ (đàn bà)
làm hư, làm bại hoại, làm đồi bại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "debauch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.