Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debouch
debouch
[di'baut∫]
nội động từ
thoát ra chỗ rộng
chảy ra (sông)
(quân sự) ra khỏi đường hẻm, ra khỏi rừng sâu


/di'bautʃ/

nội động từ
thoát ra chỗ rộng
chảy ra (sông)
(quân sự) ra khỏi đường hẻm, ra khỏi rừng sâu

Related search result for "debouch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.