Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decrescendo
decrescendo
Xem diminuendo


/di,minju'endou/ (decrescendo) /'di:kri'ʃendou/

phó từ
(âm nhạc) nhẹ dần

danh từ
(âm nhạc) sự nhẹ dần
khúc nhẹ dần

Related search result for "decrescendo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.