Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
definite

definite
['definit]
tính từ
xác đinh, định rõ
a definite time
thời điểm xác định
rõ ràng
a definite answer
câu trả lời rõ ràng
(ngôn ngữ học) hạn định
definite article
mạo từ hạn địnhxác định
positively d. xác định dương
stochastically d. xác định ngẫu nhiên

/'definit/

tính từ
xác đinh, định rõ
a definite time thời điểm xác định
rõ ràng
a definite answer câu trả lời rõ ràng
(ngôn ngữ học) hạn định
definite article mạo từ hạn định

Related search result for "definite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.