Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deoxidizer
deoxidizer
[di:'ɔksidaizə]
danh từ
(hoá học) chất khử oxyt


/di:'ɔksidaizə/

danh từ
(hoá học) chất khử, chất loại oxyt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.