Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depauperize
depauperize
Xem depauperise


/'di:'pɔ:pəraiz/ (depauperize) /'di:'pɔ:pəraiz/

ngoại động từ
làm mất cảnh khốn nghèo cứu khỏi cảnh nghèo đói

Related search result for "depauperize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.