Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
despondingly
despondingly
Xem despond


/dis'pɔndiɳli/

phó từ
nản lòng, thất vọng, chán nản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.