Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
digestible
digestible
[di'dʒestəbl]
tính từ
tiêu hoá được, dễ tiêu
a digestible food
món ăn dễ tiêu


/di'dʤestəbl/

tính từ
tiêu hoá được

Related search result for "digestible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.