Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
digestion
digestion
[di'dʒest∫n]
danh từ
sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoá
hard of digestion
khó tiêu
a weak (sluggish) digestion
khả năng tiêu hoá kém
a good digestion
khả năng tiêu hoá tốt
sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...)
sự ninh, sự sắc


/di'dʤestʃn/

danh từ
sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoá
hard of digestion khó tiêu
a weak (sluggish) digestion khả năng tiêu hoá kém
a good digestion khả năng tiêu hoá tốt
sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...)
sự ninh, sự sắc

Related search result for "digestion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.