Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dioecious
dioecious
[dai'i:∫əs]
tính từ
(thực vật học) khác gốc
(động vật học) phân tĩnh


/dai'i:ʃəs/

tính từ
(thực vật học) khác gốc
(động vật học) phân tĩnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dioecious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.