Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dishonor
danh từ
sự danh ô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dishonor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.