Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dragon

dragon


dragon

A dragon is a big, scary, fire-breathing, make-believe beast.

['drægən]
danh từ
con rồng
(kinh thánh) cá voi, cá kình, cá sấu, rắn
thằn lằn bay
bồ câu rồng (một giống bồ câu nuôi) ((cũng) dragoon)
(thiên văn học) chòm sao Thiên long
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) xe xích kéo pháo
the old Dragon
quỷ Xa tăng


/'drægən/

danh từ
con rồng
người canh giữ nghiêm ngặt (kho của báu...); bà đứng tuổi đi kèm trông nom các cô gái
(kinh thánh) cá voi, cá kình, cá sấu, rắn
thằn lằn bay
bồ câu rồng (một giống bồ câu nuôi) ((cũng) dragoon)
(thiên văn học) chòm sao Thiên long
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) xe xích kéo pháo !the old Dragon
quỷ Xa tăng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dragon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.