Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expressional
expressional
[iks'pre∫ənl]
tính từ
(thuộc) nét mặt, (thuộc) vẻ mặt
(thuộc) sự diễn đạt (bằng lời nói, (nghệ thuật))


/iks'preʃənl/

tính từ
(thuộc) nét mặt, (thuộc) vẻ mặt
(thuộc) sự diễn đạt (bằng lời nói, nghệ thuật)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.